Algemene voorwaarde

1. Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt onder ‘huidspecialist(en)’ verstaan alle medewerkers van SKIN Amsterdam Bosboom B.V..
1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die de huidspecialist opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidspecialist.
1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidspecialist voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

2. Overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen de huidspecialist en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidspecialist tot al dan niet geneeskundige behandeling.
2.2 De huidspecialist is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming
3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de huidspecialist.
3.2 De huidspecialist kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidspecialist om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidspecialist is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidspecialist.
3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidspecialist geen behandeling (meer) verrichten.

4. Informatie en vastlegging
4.1 De cliënt dient de huidspecialist op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering
5.1 Iedereen die bij ons voor de eerste keer komt mag gebruik maken van de kennismakingskorting van 25% op de normale gezichtsbehandeling. Nieuwe klanten moeten een aanbetaling doen van 50% van de behandeling.
5.2 Tijdens het eerste consult wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt het te behandelen gebied en de tijdsduur meegenomen.
5.3 De gemaakte prijsafspraak is per behandeling.
5.4 De huidspecialist behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt dan voorafgaand aan de behandeling besproken met de cliënt.
5.5 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden verhoogd i.v.m. inflatie.
5.6 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te declareren.

6. Betaling
6.1 De cliënt ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd per pinbetaling te voldoen.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.3 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidspecialist is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidspecialist is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.4 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidspecialist indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidspecialiste instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidspecialist verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering
7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 12 uur van tevoren zelf in de afspraakbevestigingsmail, herinneringsmail af te zeggen of via mail naar info@skinamsterdam.nl.
7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan is SKIN Amsterdam genoodzaakt om de kosten van de behandeling in rekening te brengen.
7.3 Afspraken kunnen door de cliënt en/of contactpersoon persoonlijk, bevestigingsmail/herinneringsmail of per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering via telefoon wordt door SKIN Amsterdam geregistreerd op het moment dat door de cliënt wordt gebeld, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door de huidspecialist wordt ontvangen.
7.4 Aanbetalingen worden bij annuleren z.s.m. terugbetaald.

Brief over wegblijftarief / no show bij SKIN Amsterdam:
Brief: Wegblijftarief (No Show)

8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van SKIN Amsterdam, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
8.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SKIN Amsterdam beperkt tot het bedrag van de factuur.
8.3 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
8.4 SKIN Amsterdam is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
8.5 SKIN Amsterdam kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van SKIN Amsterdam kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven en kunnen dus geen garanties geven voor het uiteindelijke resultaat.
8.6 Indien de behandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals acne, couperose, vet) na verloop van tijd weer terug keert, dan is SKIN Amsterdam daar niet voor verantwoordelijk of aansprakelijk en zal er geen restitutie van de kosten voor de behandeling plaatsvinden.

9. Klachten
9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidspecialist, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan SKIN Amsterdam. De huidspecialist en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie. Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidspecialist en de cliënt.
Meer info vind u hier

10. Nietigheid
In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht
Op de tussen de huidspecialist en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijzigingen
12.1 Huidspecialist behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.